Διαζύγιο και Άδεια Παραμονής στην Κυπριακή δημοκρατία

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

header news

Υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα να διαμένουν στη Δημοκρατία εφόσον ο/η σύζυγος τους είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση λύσης του γάμου ο/η σύζυγος, υπήκοος τρίτης χώρας παύει να έχει δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία εκτός αν:

(α) Ο γάμος έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών μέχρι την έναρξη της διαδικασίας για έκδοση διαζυγίου.

(β) Να υπάρχει επιμέλεια ή επικοινωνία των τέκνων του πολίτη της Ένωσης βάσει συμφωνίας δεόντως επικυρωμένης από αρμόδιο δικαστήριο μεταξύ των συζύγων, στο/στη σύζυγο, που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους, ή με διάταγμα δικαστηρίου.

(γ) αν τούτο υπαγορεύεται από ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, περιλαμβανομένης της περίπτωσης που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα βίας στην οικογένεια όπως αυτό καθορίζεται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο, ενόσω υφίστατο ο γάμος∙ ή

Νοείται ότι, πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, το δικαίωμα διαμονής των ενδιαφερόμενων εξακολουθεί να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν ότι εργάζονται ή ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και για τα μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, και ότι διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας στη Δημοκρατία, ή ότι είναι μέλη της ήδη συσταθείσας στη Δημοκρατία οικογένειας ενός προσώπου το οποίο πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

icons clockBusiness Hours

Monday - Friday
08:00-18:00

Our Newsletter

How many eyes has a typical person? (ex: 1)
Name:
Email: